Advertisements
 • หมวดหมู่

 • คลังเก็บ

ประเภทของกราฟ

สิ่งสำคัญ   บทความนี้อธิบายชนิดแผนภูมิต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ให้ดูที่ การสร้างแผนภูมิ

ในบทความนี้


แผนภูมิคอลัมน์

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ แผนภูมิคอลัมน์ใช้ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดระยะเวลาหนึ่ง หรือสำหรับแสดงภาพประกอบการเปรียบเทียบระหว่างรายการ

ในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทมักจะได้รับการจัดเรียงตามแกนนอน ส่วนค่าต่างๆ จะจัดเรียงตามแกนตั้ง

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ

แผนภูมิคอลัมน์มีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มจะเปรียบเทียบค่าต่างๆ ระหว่างประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มจะแสดงค่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งแบบสองมิติ แต่คอลัมน์แบบกลุ่มในแผนภูมิแบบสามมิติ จะแสดงข้อมูลโดยการใช้เปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติเท่านั้น และจะไม่ใช้แกนค่าที่สาม (แกนลึก)

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ

คุณสามารถใช้ชนิดแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มเมื่อคุณมีประเภทข้อมูลที่เป็นดังนี้

 • ช่วงของค่า (ตัวอย่างเช่น จำนวนรายการ เป็นต้น)
 • การจัดเรียงมาตราส่วนบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น มาตราส่วน Likert กับรายการต่างๆ อาทิ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
 • ชื่อที่ไม่ได้อยู่ในลำดับเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของรายการ, ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อของบุคคล)

 หมายเหตุ   ในการแสดงข้อมูลในรูปแบบสามมิติที่ใช้สามแกน (แกนนอน, แกนตั้ง และแกนลึก) ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ ให้ใช้ชนิดย่อยของแผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติแทน

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนจะแสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด โดยเปรียบเทียบค่าแต่ละค่ากับผลรวมในแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนจะแสดงค่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียงซ้อนในแนวตั้งแบบสองมิติ ส่วนแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงข้อมูลโดยการใช้เปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติเท่านั้น และจะไม่ใช้แกนค่าที่สาม (แกนลึก)

แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติ

คุณสามารถใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุดและเมื่อคุณต้องการเน้นผลรวม

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% ในแผนภูมิแบบสามมิติจะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของค่าแต่ละค่ากับผลรวมในแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% จะแสดงค่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100 % ในแนวตั้งแบบสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงข้อมูลโดยการใช้เปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติเท่านั้น และจะไม่ใช้แกนค่าที่สาม ( แกนลึก)

แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

คุณสามารถใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% เมื่อคุณมีชุดข้อมูลตั้งแต่สามชุดขึ้นไป และคุณต้องการที่จะเน้นผลที่มีต่อผลรวมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลรวมนั้นเป็นผลรวมเดียวกันสำหรับประเภทแต่ละประเภท

แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ

คุณสามารถใช้แผนภูมิคอลัมน์สามมิติเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเภทและระหว่างชุดข้อมูลเท่าๆ กัน เนื่องจากแผนภูมิชนิดนี้แสดงประเภททั้งตามแนวแกนนอนและแกนลึก ในขณะที่แกนตั้งใช้ในการแสดงค่า

 • แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด    แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิดมีให้ใช้งานในชนิดแผนภูมิแบบกลุ่ม แบบกองซ้อน แบบกองซ้อน 100% และแบบสามมิติ เช่นเดียวกับแผนภูมิคอลัมน์รูปสี่เหลี่ยม และยังแสดงและเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน สิ่งที่แตกต่างกันคือ แผนภูมิชนิดเหล่านี้จะแสดงในรูปทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด แทนที่จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม

แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิคอลัมน์ ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิคอลัมน์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิเส้น

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวบนแผ่นงานสามารถนำไปลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามมาตราส่วนทั่วไป จึงเป็นแผนภูมิที่เหมาะสำหรับนำไปใช้แสดงแนวโน้มของข้อมูลที่มีระยะห่างเวลาเท่ากัน ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทจะกระจายเท่ากันตามแกนนอน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะกระจายเท่ากันตามแกนตั้ง

แผนภูมิเส้นพร้อมเครื่องหมาย

คุณควรใช้แผนภูมิเส้น ถ้าป้ายชื่อประเภทของคุณเป็นข้อความ และแสดงค่าที่มีช่วงห่างของข้อมูลที่สม่ำเสมอ เช่น เดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชุด ในกรณีที่มีชุดข้อมูลเดียว คุณควรพิจารณาใช้แผนภูมิประเภท นอกจากนี้ คุณควรใช้แผนภูมิเส้นเมื่อคุณมีป้ายชื่อตัวเลขที่มีช่วงห่างของข้อมูลที่สม่ำเสมอหลายชุด โดยเฉพาะป้ายชื่อที่เป็นปี ถ้าคุณมีป้ายชื่อตัวเลขมากกว่าสิบชุด ให้ใช้แผนภูมิกระจายแทน

แผนภูมิเส้นมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิเส้นและแผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อบ่งบอกค่าข้อมูลแต่ละค่า ในขณะที่แผนภูมิเส้นแบบไม่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อแสดงแนวโน้มในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือแสดงประเภทที่มีการจัดลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีจุดข้อมูลจำนวนมากและลำดับของจุดข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ หากมีประเภทหลายประเภท หรือค่าที่ใช้เป็นค่าโดยประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีเครื่องหมาย

แผนภูมิเส้นแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนแบบมีเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนที่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อบ่งบอกค่าข้อมูลแต่ละค่า ในขณะที่แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนที่ไม่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของสัดส่วนของแต่ละค่าบนแกนเวลา หรือแกนประเภทที่มีการเรียงลำดับ แต่เนื่องจากเส้นที่เรียงซ้อนกันอยู่นั้นมองเห็นยาก คุณควรพิจารณาใช้แผนภูมิเส้นชนิดอื่นหรือใช้แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแทน

แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนที่มีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และ แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบมีเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อบ่งบอกค่าข้อมูลแต่ละค่าได้ ในขณะที่แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่ไม่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อแสดงแนวโน้มในรูปแบบเปอร์เซ็นของสัดส่วนของแต่ละค่าบนแกนเวลาหรือแกนประเภทที่มีการเรียงลำดับ หากมีประเภทหลายประเภท หรือค่าที่ใช้เป็นค่าโดยประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่ไม่มีเครื่องหมาย

 เคล็ดลับ   คุณอาจพิจารณาใช้แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แทน หากต้องการนำเสนอข้อมูลชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น

แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่มีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นสามมิติ    แผนภูมิเส้นสามมิติจะแสดงข้อมูลแต่ละแถวหรือแต่ละคอลัมน์เป็นริบบิ้นสามมิติ แผนภูมินี้มีแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้

แผนภูมิเส้นแบบสามมิติ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิเส้น ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแบบแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิเส้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิวงกลม

ข้อมูลที่จัดเรียงในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวเท่านั้นในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมแสดงขนาดของรายการในชุดข้อมูล (ชุดข้อมูล: จุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่นำมาลงจุดในแผนภูมิ แต่ละชุดข้อมูลในแผนภูมิจะมีสีหรือลวดลายที่ไม่ซ้ำกันและจะถูกแสดงในคำอธิบายแผนภูมิ คุณสามารถลงจุดให้กับชุดข้อมูลได้อย่างน้อยหนึ่งชุดขึ้นไปในหนึ่งแผนภูมิ ยกเว้นแผนภูมิวงกลมที่จะมีชุดข้อมูลได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น)หนึ่งชุด เป็นสัดส่วนกับผลรวมของรายการทั้งหมด จุดข้อมูล (จุดข้อมูล: ค่าแต่ละค่าที่นำมาลงจุดในแผนภูมิและถูกแสดงแทนด้วยแท่ง คอลัมน์ เส้น ชิ้นของวงกลมหรือของโดนัท จุด และรูปร่างอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า เครื่องหมายของข้อมูล โดยเครื่องหมายของข้อมูลที่มีสีเดียวกันจะประกอบขึ้นเป็นชุดข้อมูลหนึ่งชุด)ในแผนภูมิวงกลมจะถูกแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของวงกลมทั้งวง

แผนภูมิวงกลมสามมิติ

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิวงกลมในกรณีดังนี้

 • คุณมีชุดข้อมูลเพียงชุดเดียวที่คุณต้องการลงจุด
 • ค่าของข้อมูลทุกค่าที่คุณต้องการลงจุดมีค่าไม่เป็นลบ
 • ค่าของข้อมูลเกือบทั้งหมดที่คุณต้องการลงจุดมีค่าไม่เป็นศูนย์
 • คุณมีประเภทไม่เกินเจ็ดประเภท
 • ประเภทแสดงส่วนต่างๆ ของวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลม มีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิวงกลมแบบสามมิติ    แผนภูมิวงกลมจะแสดงสัดส่วนของแต่ละค่าจากผลรวมทั้งหมดในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ คุณสามารถดึงชิ้นของแผนภูมิวงกลมเพื่อเน้นข้อมูลชิ้นนั้นได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมแบบสองมิติและสามมิติ

 • แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม    แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลมจะแสดงแผนภูมิวงกลมพร้อมค่าที่ผู้ใช้กำหนดเอง ซึ่งแยกออกจากแผนภูมิวงกลมหลักและรวมเข้ากับแผนภูมิวงกลมรอง หรือรวมเข้ากับแผนภูมิแท่งแบบกองซ้อน ชนิดแผนภูมิเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการทำให้ชิ้นเล็กๆ ในแผนภูมิวงกลมหลักเด่นชัดยิ่งขึ้น

ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม

 • แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวและแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสามมิติ    แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวจะแสดงสัดส่วนของแต่ละค่าจากผลรวมทั้งหมดโดยมีการเน้นที่ค่าหนึ่ง แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสามารถแสดงในรูปแบบสามมิติ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแยกตัวของแผนภูมิวงกลมสำหรับทุกชิ้นหรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ แต่ไม่สามารถย้ายชิ้นของแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวด้วยตนเอง หากคุณต้องการดึงชิ้นข้อมูลออกมาด้วยตนเอง โปรดใช้แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิวงกลมแบบสามมิติแทน

ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสองมิติและสามมิติ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิวงกลม ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิวงกลม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิแท่ง

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวบนแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งแสดงภาพประกอบการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ

แผนภูมิแท่งสามมิติ

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีดังนี้

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว
 • ค่าที่แสดงนั้นเป็นระยะเวลา

แผนภูมิแท่งมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มและแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มจะเปรียบเทียบค่าต่างๆ ระหว่างประเภท ในแผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม ประเภทจะได้รับการจัดเรียงตามแกนตั้ง และค่าจะจัดเรียงตามแกนนอน แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มแบบสามมิติจะแสดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ แต่ไม่ได้แสดงข้อมูลบนแกนทั้งสาม

แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มและแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มแบบสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ แต่ไม่แสดงข้อมูลบนแกนทั้งสาม

แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิชนิดนี้ใช้เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของแต่ละค่าต่อผลรวมในประเภทต่างๆ แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ แต่ไม่ได้แสดงข้อมูลบนแกนทั้งสาม

แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

 • แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิดแนวนอน    แผนภูมิรูปทรงเหล่านี้มีในชนิดแบบกลุ่ม แบบเรียงซ้อน และแบบเรียงซ้อน 100% เช่นเดียวกับแผนภูมิแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยจะแสดงและเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่เพียงชนิดแผนภูมิเหล่านี้จะแสดงเป็นรูปทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิดแทนที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน

แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิแท่ง ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิแท่ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิพื้นที่

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิพื้นที่เน้นขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา และใช้ดึงความสนใจไปยังค่าผลรวมตามแนวโน้มได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงกำไรตามเวลาสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่เพื่อเน้นกำไรรวม

ด้วยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อผลรวมด้วย

แผนภูมิพื้นที่

แผนภูมิพื้นที่มีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • พื้นที่สองมิติและพื้นที่สามมิติ     ไม่ว่าิจะแสดงในรูปสองมิติ หรือ สามมิติ แผนภูมิพื้นที่จะแสดงแนวโน้มของค่าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือแสดงข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่สามมิติ ใช้แกนสามแกน (แนวนอน แนวตั้ง และ แนวลึก) ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ มีกฏอยู่ว่า คุณควรพิจารณาการใช้แผนภูมิเส้น แทนที่จะเป็นแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลหนึ่งอาจถูกบดบังด้วยข้อมูลจากชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งได้

ชนิดแผนภูมิพื้นที่และแผนภูมิพื้นที่แบบสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแสดงแนวโน้มของสัดส่วนของแต่ละค่าบนแกนเวลา หรือข้อมูลประเภทชุดอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแบบสามมิติแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่จะใช้มุมมองแบบสามมิติ ทั้งนี้มุมมองแบบสามมิติไม่ใช่แผนภูมิสามมิติที่แท้จริง   เพราะไม่ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนแนวลึก)

ชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แสดงแนวโน้มในรูปเปอร์เซ็นต์ของค่าแต่ละค่า บนแกนเวลาหรือข้อมูลประเภทชุดอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ แสดงในรูปแบบเดียวกัน แต่จะใช้มุมมองแบบสามมิติ มุมมองแบบสามมิติไม่ใช่แผนภูมิสามมิติที่แท้จริง  เพราะไม่ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนแนวลึก)

ชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพื้นที่ ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิพื้นที่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิ XY (กระจาย)

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) แผนภูมินี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขต่างๆ ในชุดข้อมูลหลายชุด หรือแสดงการลงจุดกลุ่มของตัวเลขสองกลุ่มให้เป็นเสมือนหนึ่งชุดข้อมูลของพิกัด XY

แผนภูมิกระจายมีแกนค่าสองแกน ซึ่งแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขชุดหนึ่งตามแกนนอน (แกน x) และแสดงข้อมูลอีกชุดหนึ่งตามแกนตั้ง (แกน y) แผนภูมินี้จะรวมค่าเหล่านี้ให้เป็นจุดข้อมูลเดี่ยวหลายๆ จุด และแสดงจุดในช่วงที่ไม่สม่ำเสมอ หรือเป็นกลุ่ม แผนภูมิกระจายมักจะใช้เพื่อแสดงและเปรียบเทียบค่าที่เป็นตัวเลข เช่น ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลทางวิศวกรรม

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิกระจายในกรณีดังนี้

 • คุณต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน
 • คุณต้องการใช้แกนนั้นเป็นมาตราส่วนลอการิทึม
 • ค่าในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าที่ไม่สม่ำเสมอ
 • จุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก
 • คุณต้องการแสดงข้อมูลของแผ่นงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีคู่หรือชุดของค่าที่จัดกลุ่มไว้ และต้องการปรับมาตราส่วนอิสระของแผนภูมิกระจาย เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าที่จัดกลุ่มไว้ให้มากขึ้น
 • คุณต้องการแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างชุดของข้อมูลชุดใหญ่ แทนที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูล
 • คุณต้องการเปรียบเทียบจุดข้อมูลจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงเวลา ยิ่งข้อมูลที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายมีมาก คุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลในแผ่นงานสำหรับแผนภูมิกระจาย คุณควรวางค่า x ในแถวหนึ่งหรือคอลัมน์หนึ่ง แล้วป้อนค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ติดกัน

แผนภูมิ XY (กระจาย)

แผนภูมิกระจายมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิกระจายที่มีแต่เครื่องหมาย

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นโค้งเรียบและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นโค้งเรียบและเครื่องหมาย    แผนภูมิชนิดนี้จะแสดงเส้นโค้งเรียบซึ่งลากเชื่อมจุดข้อมูล คุณสามารถแสดงเส้นโค้งเรียบพร้อมเครื่องหมายหรือไม่มีเครื่องหมายก็ได้ คุณควรใช้เส้นโค้งเรียบโดยที่ไม่มีเครื่องหมายหากมีจุดข้อมูลจำนวนมาก

แผนภูมิกระจายที่มีเส้นโค้งเรียบแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย    แผนภูมิชนิดนี้จะแสดงเส้นตรงซึ่งลากเชื่อมระหว่างจุดข้อมูลต่างๆ คุณสามารถแสดงเส้นตรงโดยที่มีหรือไม่มีเครื่องหมายก็ได้

แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิกระจาย ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแบบแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิเส้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิหุ้น

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในลำดับที่แน่นอนบนแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิหุ้นได้ ดังความหมายโดยนัยของชื่อ แผนภูมิหุ้นมักนำมาใช้แสดงความผันผวนของราคาหุ้นมากที่สุด แต่แผนภูมินี้ก็นำมาใช้กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิหุ้นระบุความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิประจำวันหรือประจำปี คุณต้องจัดระเบียบข้อมูลของคุณในลำดับที่ถูกต้องเมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้น

วิธีจัดระเบียบข้อมูลของแผนภูมิหุ้นในแผ่นงานเป็นสิ่งสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้นแบบสูง-ต่ำ-ปิดอย่างง่าย คุณควรจัดเรียงข้อมูลโดยป้อนคำว่า สูง ต่ำ และ ปิด เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตามลำดับดังกล่าว

แผนภูมิหุ้น

แผนภูมิหุ้นมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้น สูง-ต่ำ-ปิด มักใช้ในการแสดงราคาหุ้น แผนภูมิต้องใช้ค่าจากชุดข้อมูลสามชุดในลำดับต่อไปนี้คือ สูง ต่ำ และปิด

ชนิดของแผนภูมิหุ้น สูง-ต่ำ-ปิด

 • เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นชนิดนี้ต้องใช้ค่าจากชุดข้อมูลสี่ชุดในลำดับที่ถูกต้อง (เปิด, สูง, ต่ำ และปิด)

ชนิดของแผนภูมิหุ้น เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นชนิดนี้ต้องการค่าจากชุดข้อมูลสี่ชุดในลำดับที่ถูกต้อง (ปริมาณ สูง ต่ำ และปิด) แผนภูมิหุ้นนี้วัดปริมาณการซื้อขายโดยใช้แกนค่าสองแกน แกนหนึ่งสำหรับคอลัมน์ที่วัดปริมาณการซื้อขาย และอีกแกนหนึ่งสำหรับราคาหุ้น

ชนิดของแผนภูมิหุ้น ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นชนิดนี้ต้องการค่าจากชุดข้อมูลห้าชุดในลำดับที่ถูกต้อง (ปริมาณ, เปิด, สูงสุด, ต่ำสุด และปิด)

ชนิดของแผนภูมิหุ้น ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้น ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิหุ้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิพื้นผิว

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ แผนภูมินี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาการรวมที่เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างชุดข้อมูลสองชุด เช่นในแผนที่ภูมิประเทศ สีและลวดลายเป็นตัวบ่งชี้ถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน

คุณสามารถใช้แผนภูมิพื้นผิวเมื่อทั้งประเภทและชุดข้อมูลเป็นค่าตัวเลขทั้งคู่

แผนภูมิพื้นผิว

แผนภูมิพื้นผิวมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติ    แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแสดงแนวโน้มของค่าในสองมิติในรูปของเส้นโค้งที่ต่อเนื่อง แถบสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงชุดข้อมูล แต่จะแสดงความแตกต่างระหว่างค่าต่างๆ แผนภูมินี้แสดงมุมมองสามมิติของข้อมูล ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับแผ่นยางที่แผ่คลุมแผนภูมิคอลัมน์สามมิติ แผนภูมินี้มักจะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจพิจารณาได้ยากหากไม่แสดงด้วยแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

 • พื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด    เมื่อแสดงโดยปราศจากสีบนพื้นผิว แผนภูมิพื้นผิวสามมิตินี้จะเรียกว่า แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด โดยแผนภูมินี้จะแสดงเฉพาะเส้นโครง แผนภูมิพื้นผิวสามมิติที่แสดงโดยปราศจากแถบสีบนพื้นผิวใดๆ เรียกว่า แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด โดยแผนภูมินี้จะแสดงเฉพาะเส้นโครง

 หมายเหตุ   แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านยาก แต่แผนภูมิชนิดนี้เป็นประโยชน์ในการลงจุดชุดของข้อมูลจำนวนมากได้เร็วขึ้น

ชนิดของแผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด

 • แผนภูมิเส้นชั้น    แผนภูมิเส้นชั้น คือแผนภูมิพื้นผิวที่มองจากด้านบน ซึ่งคล้ายกับแผนที่ภูมิประเทศสองมิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น แถบสีหมายถึงค่าในช่วงต่างๆ โดยที่เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดต่างๆ ที่มีค่าเท่ากัน

ชนิดของแผนภูมิเส้นชั้น

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด     แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด ก็คือแผนภูมิพื้นผิวที่มองจากด้านบนเช่นกัน โดยที่แผนภูมิแบบโครงลวดนี้แสดงเฉพาะเส้น และไม่มีแถบสีบนพื้นผิว

 หมายเหตุ   แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านยาก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแทน

ชนิดของแผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพื้นผิว ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิพื้นผิว

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิโดนัท

ข้อมูลซึ่งถูกจัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวเท่านั้นบนแผ่นงาน จะสามารถนำมาลงจุดได้ในแผนภูมิโดนัท เช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลม แผนภูมิโดนัทจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับทั้งหมด แต่แผนภูมินี้มีชุดข้อมูล (ชุดข้อมูล: จุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่นำมาลงจุดในแผนภูมิ แต่ละชุดข้อมูลในแผนภูมิจะมีสีหรือลวดลายที่ไม่ซ้ำกันและจะถูกแสดงในคำอธิบายแผนภูมิ คุณสามารถลงจุดให้กับชุดข้อมูลได้อย่างน้อยหนึ่งชุดขึ้นไปในหนึ่งแผนภูมิ ยกเว้นแผนภูมิวงกลมที่จะมีชุดข้อมูลได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น)ได้มากกว่าหนึ่งชุด

แผนภูมิโดนัท

 หมายเหตุ   แผนภูมิโดนัทเป็นแผนภูมิที่อ่านยาก คุณอาจจะต้องการใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแทน

แผนภูมิโดนัทมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิโดนัท    แผนภูมิโดนัทจะแสดงข้อมูลในวง ซึ่งแต่ละวงจะแทนชุดข้อมูลหนึ่ง หากแสดงเปอร์เซ็นต์ในป้ายชื่อข้อมูล แต่ละวงจะรวมกันได้ทั้งหมด 100%

ชนิดแผนภูมิโดนัท

 • แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว    เช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัวจะแสดงสัดส่วนของแต่ละค่าต่อผลรวมทั้งหมด โดยมีการเน้นสำหรับแต่ละค่าด้วย และอาจมีชุดข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งชุด

ชนิดแผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิโดนัท ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิโดนัท

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิฟอง

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์บนแผ่นงานโดยที่ค่า x อยู่ในคอลัมน์แรก และค่า y ที่สัมพันธ์กันและค่าขนาดฟองอยู่ในคอลัมน์ติดกัน สามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิฟองได้

ตัวอย่างเช่น คุณควรจัดระเบียบข้อมูลของคุณดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

แผนภูมิฟอง

แผนภูมิฟองมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิฟองหรือแผนภูมิฟองแบบสามมิติ    แผนภูมิฟองทั้งสองประเภทจะเปรียบเทียบชุดของค่าสามค่าแทนที่จะเป็นสองค่า ค่าที่สามจะเป็นตัวกำหนดขนาดของฟอง โดยคุณสามารถเลือกแสดงฟองในแบบสองมิติหรือสามมิติก็ได้

แผนภูมิฟองและแผนภูมิฟองแบบสามมิติ

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิฟอง ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิฟอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิเรดาร์

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวบนแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิเรดาร์ได้ แผนภูมิเรดาร์แสดงการเปรียบเทียบของค่าสะสมของชุดข้อมูล (ชุดข้อมูล: จุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่นำมาลงจุดในแผนภูมิ แต่ละชุดข้อมูลในแผนภูมิจะมีสีหรือลวดลายที่ไม่ซ้ำกันและจะถูกแสดงในคำอธิบายแผนภูมิ คุณสามารถลงจุดให้กับชุดข้อมูลได้อย่างน้อยหนึ่งชุดขึ้นไปในหนึ่งแผนภูมิ ยกเว้นแผนภูมิวงกลมที่จะมีชุดข้อมูลได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น)หลายชุด

แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

แผนภูมิเรดาร์มีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิเรดาร์และแผนภูมิเรดาร์แบบมีเครื่องหมาย    ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมายกำกับแต่ละจุดข้อมูล แผนภูมิเรดาร์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางจุดหนึ่ง

ชนิดแผนภูมิเรดาห์และแผนภูมิเรดาห์แบบมีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    ในแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยชุดข้อมูลชุดหนึ่งจะถูกเติมด้วยสีเดียวกัน

ชนิดแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิเรดาห์ ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิเรดาห์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แผนภูมิชนิดอื่นๆ ที่คุณสามารถสร้างได้ใน Excel

ถ้าคุณไม่พบชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการสร้างในรายการของชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ อาจมีวิธีอื่นที่จะสร้างแผนภูมิได้ใน Excel

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผนภูมิต่อไปนี้

 • แผนภูมิ Gantt และแผนภูมิคอลัมน์แบบลอยตัว    คุณสามารถใช้ชนิดแผนภูมิหนึ่งเพื่อจำลองชนิดแผนภูมิเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิแท่งเพื่อจำลองแผนภูมิ Gantt หรือคุณสามารถใช้แผนภูมิคอลัมน์เพื่อจำลองแผนภูมิคอลัมน์แบบลอยตัว เพื่อแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิ Gantt ใน Excel และ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิคอลัมน์
 • แผนภูมิผสม    เมื่อต้องการเน้นข้อมูลชนิดต่างๆ กันในแผนภูมิ คุณสามารถรวมแผนภูมิสองชนิดหรือมากกว่าในแผนภูมินั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมแผนภูมิคอลัมน์เข้ากับแผนภูมิเส้นในการนำเสนอภาพที่ชัดเจน ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจแผนภูมิได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิผสม
 • แผนผังองค์กร    คุณสามารถแทรกกราฟิก SmartArt เพื่อสร้างแผนผังองค์กร แผนผังลำดับงาน หรือแผนผังลำดับชั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแผนผังองค์กร
 • แผนผังฮีสโตแกรมและแผนผังพาเรโต    เมื่อต้องการสร้างแผนผังฮีสโตแกรมหรือแผนผังพาเรโต (แผนผังฮีสโตแกรมที่เรียงลำดับ) ใน Excel คุณสามารถใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีให้ใช้งานได้ หลังจากที่คุณโหลด Analysis ToolPak ซึ่งเป็นโปรแกรม add-in ของ Excel ที่มีให้ใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office หรือ Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในฮีสโตแกรม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: